تجهیزات اداری ارگونومیک

تجهیزات اداری ارگونومیک

بشـــــر همواره به دنبال ارائه ی راهکار هایی در جـهت تعامل بهتر و کاراتر انسان با محیط کار و زندگــی اش بوده و بــا تــکـیه بر اصول مطرح شده عــلمـــی ، بـه ایجاد افزایش ایمنــی ، بهداشت و کارایی محیط با توجـه به طـراحـی ، جنــس و کیــفیــت تجهیزات و تسهـیــلات مـوجـود در محـــــل کار و زنــدگی تـحــت عنـوان ، علم “ارگـونــومـی» پـــــرداخته است . واژه ارگونومی یک لغت یونانی به مــعنای کار و قاعده و قانــون مــی باشد که در واقــع رابطه انــــسان با کار را بررسـی مــی کند . میتوان گفت هدف اصلی در دانش ارگونومی ،افزایش و بهبود ایمنی ، بهداشت و سلامتی ، راحتی وکــارایـــــی انسان و به عبــــارتی به دســـت آوردن بـــــهتـــرین ارتبـــــــاط میـــــان انســــان و محیــــط(کــار و زنـــــدگی) مـی باشــــــد . ایـن عـلــم با ارزیــابـــی قابـلیــت ها و محــدودیـت هـای انـــــسان(بیـــــــــومـکانیــــک و آنتـروپـومـتری)، استـرس هـای کـاری و محیطی(فیزیولوژی کار و روانشنـاسی صنـعـتـی)، نیروهای اســـتـاتیــک و دینـــــامیـک روی بدن انـسان(بیومـــکانیک)، فیزیولـوژی کار و روانشــناسی صنعتی و طراحــی ایســتگاه کــاری و ابـــزارها(آنتروپومتری و مهندسی) ســـر و کار دارد. عـدم توجـه به اصـول ارگونـومی و رعــایــت نکـــردن آنهـا در محـیط کار، هزیـنه هـای بســیار زیـادی را هـم برای کـارفــرما و هم برای کارکنان بدنبال خواهد داشـت و موجـب کاهش کارآیـی و کیفیــت مـی گردد. از طرفــــی با توجـه به اینکــه طــی سالیان گذشــته و تحــــقیقات انجام شده، نقش حیاتی ارگونومی در کاهش ناراحتی های عضلانی – اسکلتی، افزایــش بهـره وری، بهبـود کیفیــت، زنـدگی کاری، ایمنی و کارآیی کلی سازمان مشخص تر شده و متخصصین ارگــــونـومی نـیز با بهینـه کردن تناسب بین انسـان – ماشیــن و محـیـــط، کارآیی سیستـــــم ها را بهبود بخشـــیده اند. می توان گفــت توجه به ارگونومی از حد یک ابزار فراتر رفــته و به یــک استراتژی جهت بهبـــــــود بهــــره وری سیــستم، ایجاد کار مناسـب، پیشگیری از حوادث و بیماری های ناشی از کار و بهبود راندمان و عملکرد انسان تبدیل شده اســـت و دیگر نسل جــدید ارگـــونومـی مـستقل از ملاحـظات ســازمانـی و سیستم مدیریتی نمــــی تواند وجود داشته باشد. بکارگیری اصول ارگونومی در محیط های کاری نتایج مفیدی دارد که به تعدادی از آنها اشاره می کنیم:
۱- پیشگیری از اختلالات اسکلتی و عضلانی در بین شاغلین(مانند کمردرد، سندروم تونل کارپال یا درد شدید در مچ دست، درد ناحیـه گـردن، درد ناحیـه زانو یا آرنج و…. )
۲- کمک به پیشگیری از حوادث شغلی
۳- تسلط بر محیط کار و مدیریت بر ابزارآلات
۴- افزایش میزان رضایت مندی کارکنان
۵- افزایش رفاه و آسایش کارکنان
۶- کمک به افزایش بهره وری در کار
۷- خستگی کم و دل بستگی به کار
۸-کمک به افزایش تولید

از آنجا که در هر سیستم کاری و اداری افراد شاغــل از تجهیزات و تسهیلات مختلفـی از قبیل: اتاق کار ، روشنایی ، رنگ محیــــــط ، میز، صندلی ، کامپیوتر، فاکس ، تلفن و غیره در جهت پیشبرد اهداف سازمانی استفاده می کنند باید در انتخاب تجهیزات و تسهیلات مذکور دقت لازم را داشت و به هیچ وجه سلیقه ای عمل نکرد چرا که در بیشتر موارد این وسایل که بدون توجه به وضعیت بدنی و روانی کارکنان طراحی شــده اند به مرور زمــان انواع مشکلات و ناراحتیهای اسکلتی و عضلانی برای کارکنان بوجود می آورد که بر روی کیفیت و کمیت کار تاثیر گذاشته و سبب نارضایتی را فراهم می آورد.