تجهیزات اداری ارگونومیک

تجهیزات اداری ارگونومیک

بشـــــر همواره به دنبال ارائه ی راهکار هایی در جـهت تعامل بهتر و کاراتر انسان با محیط کار و زندگــی اش بوده و بــا تــکـیه بر اصول مطرح شده عــلمـــی ، بـه ایجاد افزایش ایمنــی ، بهداشت و کارایی محیط با توجـه به طـراحـی ، جنــس و کیــفیــت تجهیزات و تسهـیــلات مـوجـود در محـــــل کار و زنــدگی تـحــت عنـوان ، علم “ارگـونــومـی» پـــــرداخته است . واژه ارگونومی یك لغت یونانی به مــعنای كار و قاعده و قانــون مــی باشد که در واقــع رابطه انــــسان با كار را بررسـی مــی كند . میتوان گفت هدف اصلی در دانش ارگونومی ،افزایش و بهبود ایمنی ، بهداشت و سلامتی ، راحتی وكــارایـــــی انسان و به عبــــارتی به دســـت آوردن بـــــهتـــرین ارتبـــــــاط میـــــان انســــان و محیــــط(کــار و زنـــــدگی) مـی باشــــــد . ایـن عـلــم با ارزیــابـــی قابـلیــت ها و محــدودیـت هـای انـــــسان(بیـــــــــومـکانیــــک و آنتـروپـومـتری)، استـرس هـای کـاری و محیطی(فیزیولوژی کار و روانشنـاسی صنـعـتـی)، نیروهای اســـتـاتیــک و دینـــــامیـک روی بدن انـسان(بیومـــکانیک)، فیزیولـوژی کار و روانشــناسی صنعتی و طراحــی ایســتگاه کــاری و ابـــزارها(آنتروپومتری و مهندسی) ســـر و کار دارد. عـدم توجـه به اصـول ارگونـومی و رعــایــت نكـــردن آنهـا در محـیط كار، هزیـنه هـای بســیار زیـادی را هـم برای كـارفــرما و هم برای كاركنان بدنبال خواهد داشـت و موجـب كاهش كارآیـی و كیفیــت مـی گردد. از طرفــــی با توجـه به اینكــه طــی سالیان گذشــته و تحــــقیقات انجام شده، نقش حیاتی ارگونومی در كاهش ناراحتی های عضلانی – اسكلتی، افزایــش بهـره وری، بهبـود كیفیــت، زنـدگی كاری، ایمنی و كارآیی كلی سازمان مشخص تر شده و متخصصین ارگــــونـومی نـیز با بهینـه كردن تناسب بین انسـان – ماشیــن و محـیـــط، كارآیی سیستـــــم ها را بهبود بخشـــیده اند. می توان گفــت توجه به ارگونومی از حد یك ابزار فراتر رفــته و به یــك استراتژی جهت بهبـــــــود بهــــره وری سیــستم، ایجاد كار مناسـب، پیشگیری از حوادث و بیماری های ناشی از كار و بهبود راندمان و عملكرد انسان تبدیل شده اســـت و دیگر نسل جــدید ارگـــونومـی مـستقل از ملاحـظات ســازمانـی و سیستم مدیریتی نمــــی تواند وجود داشته باشد. بکارگیری اصول ارگونومی در محیط های کاری نتایج مفیدی دارد که به تعدادی از آنها اشاره می کنیم:
1- پیشگیری از اختلالات اسکلتی و عضلانی در بین شاغلین(مانند کمردرد، سندروم تونل کارپال یا درد شدید در مچ دست، درد ناحیـه گـردن، درد ناحیـه زانو یا آرنج و…. )
2- کمک به پیشگیری از حوادث شغلی
3- تسلط بر محیط کار و مدیریت بر ابزارآلات
4- افزایش میزان رضایت مندی کارکنان
5- افزایش رفاه و آسایش کارکنان
6- کمک به افزایش بهره وری در کار
7- خستگی کم و دل بستگی به کار
8-کمک به افزایش تولید

از آنجا که در هر سیستم کاری و اداری افراد شاغــل از تجهیزات و تسهیلات مختلفـی از قبیل: اتاق کار ، روشنایی ، رنگ محیــــــط ، میز، صندلی ، كامپیوتر، فاكس ، تلفن و غیره در جهت پیشبرد اهداف سازمانی استفاده می کنند باید در انتخاب تجهیزات و تسهیلات مذکور دقت لازم را داشت و به هیچ وجه سلیقه ای عمل نکرد چرا که در بیشتر موارد این وسایل که بدون توجه به وضعیت بدنی و روانی كاركنان طراحی شــده اند به مرور زمــان انواع مشكلات و ناراحتیهای اسكلتی و عضلانی برای كاركنان بوجود می آورد كه بر روی كیفیت و كمیت كار تاثیر گذاشته و سبب نارضایتی را فراهم می آورد.

اشتراک گذاری پست