تجهیز سالن آمفی تئاتر بیمارستان فوق تخصصی پارس

تجهیز سالن آمفی تئاتر بیمارستان فوق تخصصی پارس

طراحی و اجرای سالن همایش بیمارستان فوق  تخصصی پارس توسط مبلمان اداری آسیا